Mappe topografiche gratuite, altitudine, rilievo

Visualizzazione e condivisione di mappe topografiche gratuite.

中国

Mappe topografiche 中国

哈尔滨市

中国 > 黑龙江省 > 哈尔滨市

哈尔滨市, 黑龙江省, 中国 (45.79883 126.53040)

Coordinate: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Altitudine minima: 70 m - Altitudine massima: 1.672 m - Altitudine media: 325 m

中国

中国

中国 (35.00007 104.99993)

Coordinate: 8.83790 73.49973 53.56082 134.77546 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 6.890 m - Altitudine media: 512 m

河南省

中国 > 河南省

河南省, 中国 (34.00000 114.00000)

Coordinate: 31.38446 110.35511 36.36681 116.64686 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3.611 m - Altitudine media: 489 m

深圳市

中国 > 广东省 > 深圳市

深圳市, 福田区, 深圳市, 广东省, 518000, 中国 (22.55545 114.05433)

Coordinate: 22.39545 113.89433 22.71545 114.21433 - Altitudine minima: -5 m - Altitudine massima: 952 m - Altitudine media: 83 m

济南市

中国 > 山东省 > 济南市

济南市, 山东省, 中国 (36.65070 117.11400)

Coordinate: 35.99207 116.21934 37.53815 117.97263 - Altitudine minima: 4 m - Altitudine massima: 1.473 m - Altitudine media: 98 m

郑州市

中国 > 河南省 > 郑州市

郑州市, 河南省, 中国 (34.74872 113.61915)

Coordinate: 34.26292 112.71421 34.98775 114.20545 - Altitudine minima: 45 m - Altitudine massima: 2.141 m - Altitudine media: 301 m

新乡市

中国 > 河南省 > 新乡市 > 洪门镇

新乡市, 洪门镇, 红旗区, 新乡市, 河南省, 中国 (35.30211 113.92021)

Coordinate: 35.14211 113.76021 35.46211 114.08021 - Altitudine minima: 62 m - Altitudine massima: 1.561 m - Altitudine media: 104 m

成都市

中国 > 四川省 > 成都市

成都市, 四川省, 中国 (30.65986 104.06337)

Coordinate: 30.09205 102.99027 31.43710 104.89485 - Altitudine minima: 307 m - Altitudine massima: 5.880 m - Altitudine media: 1.381 m

香港島

中国 > 香港 > 香港島

香港島, 南區, 香港, 中国 (22.24454 114.20538)

Coordinate: 22.19398 114.11616 22.29511 114.26126 - Altitudine minima: -2 m - Altitudine massima: 546 m - Altitudine media: 42 m

南京市

中国 > 江苏省 > 南京市

南京市, 栖霞区, 江苏省, 中国 (32.12057 118.87512)

Coordinate: 32.02752 118.75985 32.24706 119.23951 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 438 m - Altitudine media: 26 m

南阳市

中国 > 河南省 > 南阳市

南阳市, 卧龙区, 南阳市, 河南省, 中国 (33.00105 112.52927)

Coordinate: 32.84105 112.36927 33.16105 112.68927 - Altitudine minima: 96 m - Altitudine massima: 1.125 m - Altitudine media: 164 m

上海市

中国 > 上海市

上海市, 中国 (31.23228 121.46921)

Coordinate: 30.66144 120.85086 31.88347 123.33421 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 412 m - Altitudine media: 3 m

洛阳市

中国 > 河南省 > 洛阳市

洛阳市, 西工区, 洛阳市, 河南省, 471000, 中国 (34.65569 112.42096)

Coordinate: 34.49569 112.26096 34.81569 112.58096 - Altitudine minima: 113 m - Altitudine massima: 1.077 m - Altitudine media: 280 m

丰顺县

中国 > 广东省 > 梅州市

丰顺县, 梅州市, 广东省, 中国 (23.89722 116.24761)

Coordinate: 23.61706 115.84578 24.22360 116.69096 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1.520 m - Altitudine media: 244 m

长沙市

中国 > 湖南省 > 长沙市

长沙市, 岳麓区, 长沙市, 湖南省, 410006, 中国 (28.23021 112.93359)

Coordinate: 28.07021 112.77359 28.39021 113.09359 - Altitudine minima: 21 m - Altitudine massima: 340 m - Altitudine media: 61 m

上海市

中国 > 上海市 > 上海市

上海市, 黄浦区, 上海市, 200010, 中国 (31.22530 121.48905)

Coordinate: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 92 m - Altitudine media: 4 m

江苏省

中国 > 江苏省

江苏省, 中国 (33.00000 120.00000)

Coordinate: 30.76026 116.35520 35.37259 122.40713 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 2.086 m - Altitudine media: 85 m

厦门市

中国 > 福建省 > 厦门市

厦门市, 福建省, 361001, 中国 (24.47585 118.07468)

Coordinate: 24.31585 117.91468 24.63585 118.23468 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 915 m - Altitudine media: 36 m

西安市

中国 > 陕西省 > 西安市

西安市, 陕西省, 中国 (34.34305 108.93522)

Coordinate: 33.69522 107.65562 34.74595 109.79144 - Altitudine minima: 332 m - Altitudine massima: 3.705 m - Altitudine media: 1.043 m

安阳市

中国 > 河南省 > 安阳市

安阳市, 北关区, 安阳市, 河南省, 455000, 中国 (36.10236 114.33633)

Coordinate: 35.94236 114.17633 36.26236 114.49633 - Altitudine minima: 54 m - Altitudine massima: 836 m - Altitudine media: 143 m

广州市

中国 > 广东省 > 广州市

广州市, 越秀区, 广州市, 广东省, 510030, 中国 (23.13020 113.25929)

Coordinate: 22.97020 113.09929 23.29020 113.41929 - Altitudine minima: -10 m - Altitudine massima: 388 m - Altitudine media: 20 m

福建省

中国 > 福建省

福建省, 中国 (26.54500 117.84278)

Coordinate: 23.19948 115.84731 28.32052 121.03366 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3.801 m - Altitudine media: 312 m

浙江省

中国 > 浙江省

浙江省, 中国 (29.00000 120.00000)

Coordinate: 26.85910 118.02241 31.18258 123.39362 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2.125 m - Altitudine media: 175 m

沈阳市

中国 > 辽宁省 > 沈阳市

沈阳市, 辽宁省, 中国 (41.67499 123.45867)

Coordinate: 41.19769 122.41674 43.04030 123.80854 - Altitudine minima: 2 m - Altitudine massima: 1.226 m - Altitudine media: 158 m

襄阳市

中国 > 湖北省 > 襄阳市

襄阳市, 襄城区, 襄阳市, 湖北省, 441021, 中国 (32.01992 112.14541)

Coordinate: 31.85992 111.98541 32.17992 112.30541 - Altitudine minima: 52 m - Altitudine massima: 645 m - Altitudine media: 109 m

南昌市

中国 > 江西省

南昌市, 江西省, 中国 (28.67927 115.88860)

Coordinate: 28.16067 115.43426 29.12507 116.56084 - Altitudine minima: 10 m - Altitudine massima: 1.506 m - Altitudine media: 57 m

四川省

中国 > 四川省

四川省, 中国 (30.50000 102.50000)

Coordinate: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Altitudine minima: 209 m - Altitudine massima: 6.927 m - Altitudine media: 2.408 m

武汉市

中国 > 湖北省 > 武汉市

武汉市, 一元街道, 江岸区, 湖北省, 430021, 中国 (30.59511 114.29994)

Coordinate: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Altitudine minima: 13 m - Altitudine massima: 262 m - Altitudine media: 28 m

江西省

中国 > 江西省

江西省, 中国 (28.00000 116.00000)

Coordinate: 24.48885 113.57490 30.07999 118.48216 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3.712 m - Altitudine media: 253 m

贵阳市

中国 > 贵州省 > 贵阳市

贵阳市, 贵州省, 中国 (26.64999 106.62462)

Coordinate: 26.18678 106.11897 27.35999 107.27469 - Altitudine minima: 646 m - Altitudine massima: 1.919 m - Altitudine media: 1.213 m

北京市

中国 > 北京市 > 北京市

北京市, 东城区, 北京市, 100010, 中国 (39.90622 116.39128)

Coordinate: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Altitudine minima: 15 m - Altitudine massima: 1.270 m - Altitudine media: 67 m

天津市

中国 > 天津市 > 天津市

天津市, 河西区, 天津市, 300061, 中国 (39.08567 117.19511)

Coordinate: 38.92567 117.03511 39.24567 117.35511 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 26 m - Altitudine media: 5 m

安徽省

中国 > 安徽省

安徽省, 中国 (32.00000 117.00000)

Coordinate: 29.39523 114.87665 34.65263 119.64532 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2.448 m - Altitudine media: 164 m

石家庄市

中国 > 河北省 > 石家庄市

石家庄市, 河北省, 中国 (38.04297 114.50884)

Coordinate: 37.44111 113.51718 38.76263 115.47707 - Altitudine minima: 7 m - Altitudine massima: 3.037 m - Altitudine media: 508 m

广东省

中国 > 广东省

广东省, 中国 (23.13577 113.19827)

Coordinate: 20.11981 109.44948 25.51952 117.58023 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2.434 m - Altitudine media: 198 m

宁波市

中国 > 浙江省 > 宁波市

宁波市, 浙江省, 中国 (29.86222 121.62039)

Coordinate: 28.67286 120.87536 30.46913 122.58304 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1.433 m - Altitudine media: 88 m

泉州市

中国 > 福建省 > 泉州市

泉州市, 福建省, 中国 (25.19019 118.33872)

Coordinate: 24.19019 117.33872 26.19019 119.33872 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1.792 m - Altitudine media: 315 m

甘肃省

中国 > 甘肃省

甘肃省, 中国 (38.00000 102.00000)

Coordinate: 32.59871 92.33865 42.79449 108.71053 - Altitudine minima: 49 m - Altitudine massima: 7.227 m - Altitudine media: 2.268 m

卫辉市

中国 > 河南省 > 卫辉市

卫辉市, 新乡市, 河南省, 中国 (35.41264 114.06331)

Coordinate: 35.32836 113.86089 35.70531 114.32304 - Altitudine minima: 59 m - Altitudine massima: 1.046 m - Altitudine media: 179 m

扬州市

中国 > 江苏省 > 扬州市

扬州市, 江苏省, 中国 (32.39699 119.40770)

Coordinate: 32.22463 119.00460 33.41710 119.90340 - Altitudine minima: -2 m - Altitudine massima: 218 m - Altitudine media: 8 m

青岛市

中国 > 山东省 > 青岛市

青岛市, 市南区, 青岛市, 山东省, 266001, 中国 (36.06380 120.37814)

Coordinate: 35.90380 120.21814 36.22380 120.53814 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 1.088 m - Altitudine media: 34 m

芜湖市

中国 > 安徽省 > 芜湖市

芜湖市, 安徽省, 中国 (31.35361 118.42775)

Coordinate: 30.64415 117.48379 31.54044 118.72815 - Altitudine minima: 1 m - Altitudine massima: 1.303 m - Altitudine media: 71 m

荔湾区

中国 > 广东省 > 荔湾区

荔湾区, 广州市, 广东省, 中国 (23.12863 113.23920)

Coordinate: 23.04411 113.17172 23.16030 113.27156 - Altitudine minima: -2 m - Altitudine massima: 354 m - Altitudine media: 13 m

上海市

中国 > 上海市

上海市, 黄浦区, 200001, 中国 (31.23228 121.46921)

Coordinate: 31.07228 121.30921 31.39228 121.62921 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 83 m - Altitudine media: 4 m

广州市

中国 > 广东省 > 广州市

广州市, 广东省, 中国 (23.13020 113.25929)

Coordinate: 22.51769 112.95337 23.93566 114.05476 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 1.562 m - Altitudine media: 163 m

大连市

中国 > 辽宁省 > 大连市 > 青泥洼桥街道

大连市, 青泥洼桥街道, 中山区, 大连市, 辽宁省, 116011, 中国 (38.91817 121.62829)

Coordinate: 38.75817 121.46829 39.07817 121.78829 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 624 m - Altitudine media: 23 m

长春市

中国 > 吉林省 > 长春市

长春市, 吉林省, 130000, 中国 (43.81307 125.31712)

Coordinate: 43.15999 124.00874 45.25134 127.08779 - Altitudine minima: 44 m - Altitudine massima: 1.999 m - Altitudine media: 281 m

杭州市

中国 > 浙江省 > 杭州市 > 四季青街道

杭州市, 四季青街道, 浙江省, 中国 (30.24896 120.20523)

Coordinate: 29.18883 118.33969 30.56485 120.71285 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1.763 m - Altitudine media: 240 m

云南省

中国 > 云南省

云南省, 中国 (25.00000 102.00000)

Coordinate: 21.14314 97.52746 29.22572 106.19421 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 6.927 m - Altitudine media: 1.557 m

山东省

中国 > 山东省

山东省, 中国 (36.00000 119.00000)

Coordinate: 34.37858 114.81691 38.52183 122.95676 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 2.921 m - Altitudine media: 162 m

Altri posti

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .